نمرهتعداد دربستهقطر سوراخ(mm)جنس برند(تولیدکننده)قیمت(تومان)برند(تولیدکننده)قیمت(تومان)
103006mmقلع اندودکلوته657کلوکه623
162008mmقلع اندودکلوته1055کلوکه1000
251508mmقلع اندودکلوته1631کلوکه1545
358510mmقلع اندودکلوته2735کلوکه2590
505010mmقلع اندودکلوته3895کلوکه3690
704012mmقلع اندودکلوته5470کلوکه5181
953012mmقلع اندودکلوته7071کلوکه6700
1202512mmقلع اندودکلوته8923کلوکه8454
1501512mmقلع اندودکلوته11159کلوکه10572
1851516mmقلع اندودکلوته13817کلوکه13090
240816mmقلع اندودکلوته21493کلوکه20362
300820mmقلع اندودکلوته26866کلوکه25450
400820mmقلع اندودکلوته42602کلوکه40360