نمرهتعداد دربستهقطر سوراخ(mm)جنس برند(تولیدکننده)قیمت(تومان)
161508mmآلومینیومکلوته237
2515010mmآلومینیومکلوته375
3510010mmآلومینیومکلوته518
507010mmآلومینیومکلوته739
705012mmآلومینیومکلوته136
953012mmآلومینیومکلوته1410
1203012mmآلومینیومکلوته1775
1502012mmآلومینیومکلوته2226
1851516mmآلومینیومکلوته2744
2401216mmآلومینیومکلوته3550
300820mmآلومینیومکلوته4442