نمرهتعداد دربستهجنس برند(تولیدکننده)قیمت(تومان)برند(تولیدکننده)قیمت(تومان)
6500قلع اندودکلوته307کلوکه291
10400قلع اندودکلوته453کلوکه429
16220قلع اندودکلوته729کلوکه691
25150قلع اندودکلوته1142کلوکه1082
3585قلع اندودکلوته1823کلوکه1727
5050قلع اندودکلوته2610کلوکه2472
7050قلع اندودکلوته3646کلوکه3454
9530قلع اندودکلوته4730کلوکه4481
12025قلع اندودکلوته5968کلوکه5654
15020قلع اندودکلوته7465کلوکه7072
18515قلع اندودکلوته9211کلوکه8726
24010قلع اندودکلوته13308کلوکه12608
3007قلع اندودکلوته16695کلوکه15817
4007قلع اندودکلوته32335کلوکه30633