نمرهتعداد دربستهقطر سوراخ(mm)جنس برند(تولیدکننده)قیمت(تومان)
167012mmآلومینیوم-مسکلوته3215
257012mmآلومینیوم-مسکلوته3215
358012mmآلومینیوم-مسکلوته4586
507012mmآلومینیوم-مسکلوته5470
704012mmآلومینیوم-مسکلوته5661
953012mmآلومینیوم-مسکلوته6947
1203012mmآلومینیوم-مسکلوته8444
1502512mmآلومینیوم-مسکلوته10698
1851512mmآلومینیوم-مسکلوته12953
2401212mmآلومینیوم-مسکلوته13990
3001012mmآلومینیوم-مسکلوته20053